Cele statutowe

Cele statutowe i zasady działania Fundacji

  Zapoznaj się z naszym Statutem.

1. Celami Fundacji są:

a. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

 

b. Ochrona i promocja zdrowia,

 

c. Działalność charytatywna,

 

d. Promocja i organizacja wolontariatu,

 

e. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

 

f. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 

g. Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe lub jednostki kościelne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, w prowadzeniu tej działalności,

 

2. Fundacja prowadzi działania na rzecz społeczeństwa polskiego, w tym w szczególności na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub majątkowej.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej,

 

b. organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego dla potrzebujących,

 

c. organizowanie szkoleń, akcji, prelekcji, rekolekcji propagujących zdrowy styl życia,

 

d. współorganizowanie akcji propagujących wolontariat oraz pozyskiwanie wolontariuszy do pracy w Fundacji,

 

e. organizowanie zbiórek publicznych i innych form pozyskiwania środków dla celów działania Fundacji,

 

f. fundowanie stypendiów i zapomóg dla dzieci i młodzieży oraz organizację pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży,

 

g. organizację wycieczek krajoznawczych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

 

h. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi  oraz instytucjami kościelnymi w zakresie wymienionym w celach działań Fundacji,

 

i. zbiórkę i nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,

 

j. organizację pomocy opiekuńczo-socjalnej

 

Zapoznaj się z naszym Statutem.